Novinky z justice

Nález II. ÚS 4029/19

uvádí, že akceptace a legitimita soudů v podmínkách právního státu nemůže být primárně založena na jejich mocenském působení, nýbrž na přesvědčivosti argumentace. Nezávislost a nestrannost soudů a soudců by proto neměla být vykládána tak, že se soudci nemají nechat „ovlivňovat“ jinými právními názory, nýbrž že předložené (alternativní) názory, pokud se s nimi neztotožní, mají co nejpřesvědčivěji vyvrátit, tedy překonat vlastní a kvalitnější argumentací.

ROZSUDEK Nejvyššího správního soudu 5 As 191/2020

…Dle Nejvyššího správního soudu je tedy zřejmé,, že první mimořádné opatření odpůrce bylo nahrazeno obsahově obdobným druhým opatřením,, a to v časovém intervalu,, který reálně bránil možnosti soudního přezkumu prvního opatření.. Nepřipuštění změny původního návrh u stěžovatelů a jeho odmítnutí pro neodstranitelný nedostatek podmínek řízení spočívající v neexistenci napadeného prvního mimořádného opatření představuje za této situace porušení práva na spravedlivý proces a práva na účinnou soudní ochranu práv stěžovatele ve smyslu čl.. 36 odst.. 2 Listiny základních práv a svobod , podle něhož „Kdo tvrdí,, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud,, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví – li zákon jinak.. Z pravomoci soudu však nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny..“…

ROZSUDEK Nejvyššího správního soudu 2 As 122/2017

…Zákon o zdravotních službách, který v § 28 odst.. 1 stanoví obecné pravidlo, že zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví – li tento zákon jinak. Pacient se tedy může, kromě zákonem stanovených výjimek ( viz zejména § 38 zákona o zdravotních službách) rozhodnout, že zdravotní službu přijmout nechce, ačkoliv podl poznatků vědy to povede i ke zhoršení jeho zdravotního stavu, či dokonce k jeho smrti.. Tohoto práva může využít dokonce i předem, a to včetně takového přání, které může vést k jeho smrti, nejde – li o nabádání k takovým postupům, jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti (§§ 36 odst.. 5 písm.. b) zákona o zdravotních službách a contrario ]..