Zákony pro lidi

CÍTÍTE SE OTRÁVENÍ A UNAVENÍ? MYSLÍTE, ŽE SI NEMŮŽETE UŽÍVAT SVŮJ ŽIVOT V RADOSTI? To jen Vaše nitro Vás vyzývá, abyste se věnovali více jemu, než tomu, co Vás obklopuje. Zákony - právní předpisy - jsou tu totiž až pro tu fázi, kdy zdravé lidské vztahy přestávají fungovat. Vy ale máte právo se na okamžik zastavit a být jen se sebou…

”Ne panovník nad zákony, ale zákony nad panovníkem” (nad všemi lidmi) ”Non est princeps supra leges, sed leges supra principem.” - Gaius Plinius Caecilius Secundus, římský spisovatel a právník, advokát, 61 – 113.

CITACE ze zákonů ČR současnosti:

  • “Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho přirozené právo brát se o vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny nebo lidí jemu blízkých takovým způsobem, jenž nepůsobí bezdůvodně újmu druhým” ustanovení § 3, odstavce 1) Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. účinného od 1.1.2014.

  • Životním prostředím je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie” ustanovení § 2 ZŽP

  • “Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase” ustanovení § 3 ZŽP

  • “Ekologická stabilita je schopnost ekosystému vyrovnávat změny způsobené vnějšími činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce” ustanovení § 4 ZŽP

  • “Únosné zatížení území je takové zatížení území lidskou činností, při kterém nedochází k poškozování životního prostředí, zejména jeho složek, funkcí ekosystémů nebo ekologické stability.” ustanovení § 5 ZŽP

  • “Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů” ustanovení § 6 ZŽP

  • “Lze-li se zřetelem ke všem okolnostem předpokládat, že hrozí nebezpečí nevratného nebo závažného poškození životního prostředí, nesmí být pochybnost o tom, že k takovému poškození skutečně dojde, důvodem pro odklad opatření, jež mají poškození zabránit.” ustanovení § 13 ZŽP

  • Výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách.” ustanovení § 16 ZŽP

  • ZŽP = Zákon o životním prostředí, zákon č. 17/1992 Sb. účinný od 16.1.1992, na němž se usneslo “Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, vycházejíc ze skutečnosti, že člověk je spolu s ostatními organismy neoddělitelnou součástí přírody, připomínajíc si přirozenou vzájemnou závislost člověka a ostatních organismů, respektujíc přitom právo člověka přetvářet přírodu v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, vědomo si své odpovědnosti za zachování příznivého životního prostředí budoucím generacím a zdůrazňujíc právo na příznivé životní prostředí jakožto jedno ze základních práv člověka”.

 

CITACE klasika z minulosti:

Niccoló Machiavelli (a.d. 1469 - 1527): ”A je třeba si připomínat, že nic nezačíná tak obtížně, není nebezpečnější prosazovat nebo nejistější ve svém úspěchu, než se ujmout vedení nad zaváděním nového pořádku věcí. To proto, že takový inovátor má za nepřátele všechny, kterým se dařilo za starých podmínek, ale jen vlažné obránce v těch, kterým se může dařit mnohem lépe v kvalitách nových. Tento chlad je částečně důsledkem obav z odpůrců, kteří mají moc a zákony na své straně, ale dílem plyne i z nedůvěřivosti lidí, kteří váhají uvěřit novotám, dokud si nezískají dlouhodobé zkušenosti s nimi.

 

Aktualizace 07.07.2018