Recenze

Lepší být osamělým vlkem než oblíbenou ovcí

“Životní křižovatka”

Dkuju Marie, e jsi mi ve chvíli dleité ivotní kiovatky pomohla projít, es’m“donutila” vidt sebe zevnit. Své profesní úspchy jsem upovaoval za samozejmost, ale díky automediaci® jsem zase nael dvru ve své city a neztratil jsem své krásné dcery… Dkuju navdycky.

Jirka

“Jediný rozhovor”

Jak se to stalo, e jsem Vás potkal právv okamiku, kdy umíral mj celoivotní pítel a v oích svého syna a vnuka jsem na hokeji uvidl otázky, které se právhonily i v mé hlava odpověď jsem na nneznal. Jak se to stalo, e jsem jedinm rozhovorem s Vámi pochopil, e si vechny odpovdi nosím v sob, ale jen jsem se bál se k nim do hloubky spustit. A najednou je vechno tak jednodue správn, máte pravdu. Já vím, Vy mi eknete, e Vy jste to nevymyslela. Nojo, to je ta radost ! Dkuji za ni.

Karel

“Nová energie”

Pichází mi do ivota nová energie, líbá mmza a zaínám mít sílu ami nejde spát 😀 je to super. Jsem obrovsky vděčná za doprovod pi automediaci® a moudré rady! Jetse mi klube jedno téma, to mě čeká v následujících dnech, tak mi drpaleky, ase s tím porvu. Due dává jasnpokyny 😀 peju krásnden a těším se …

Edita

“Máma Jaroslava”

Váená paní…, moje dcera (23 let) je úspěšná, ale velmi citlivá, statená a upímná duika. Není jednoduché se v dnení dobplné „odborník“, „specialist“, „léitel” nkomu s dvrou otevít… Slyela jsem v krátkosti o tom, jak Vae sezení automediace® probhlo a vidla jsem dceru nedlouho po nm (po dlouhé dobmla sama pirozenou erveve tváích, ádná bledule a jak sama íkala teplé nohy, no to tu opravdu dlouho nebylo….). Dkuji za Váupímn, laskav, trpliva moudrpístup…

máma Jaroslava

“Život se mi obrátil naruby”

Chcete reference? No mnteda první automediace® bolely pekeln. Jene moje dti, léta “neléiteln” nemocné, se uzdravily za ti msíce a mj ivot se obrátil naruby. Je to dina, ale cítím, e uzase můžu svobodndejchat, mám chujíst, bhat a smát se. A zaala jsem zase nosit sukn! To je ta radost, po kterjsem spoustu let touila. Vyzkouela jsem na svou kůži, e svj ivot si tvoím sama… take já jdu dál.

Mio

“Je mi náramně”

Jsem hrdna to, e jsem praktikující technik a spolupracuji s akademiky. Proto jsem se zdráhal chápat, jak se to stalo, e jsem po automediaci® piel o dlouhodobou bolest v rameni, o které lékai tvrdili, e fyziologicknález u mnení. Dkuji za tu zkuenost. Pro “jistotu” se upikláním k názoru, e není dleité, co lovk proívá, ale je dleité, jak to snáí. A mnje po automediaci® náramn. S úctou k Marii.

Petr

“Už nejsem oběť”

Díky automediaci® u mnastal obrat zvení dovnit. Unejsem obt`. Mj svt se stal barevnjí a radostnjí. A co hlavn, svou dceru umůžu vychovávat po svém, prostsvobodna beze strachu.

Ivana

“Strašná bolest”

Straná bolest, ale souasnvyitní.

Alena